Условия за Ползване

С използване на интернет сайт www.funme.bg всяко негово меню, категория или под категория, секция или подсекция, както и с възникването, развитието и прекратяването на всяко правоотношение, породено вследствие на използването на този сайт, Вие предоставяте Вашето съгласие да бъдете обвързани от настоящите Общи условия за ползване на сайта, както и от всички други условия, регламентиращи отделни правоотношения, обусловени от неговото използване.
 
Обвързването от Oбщите и профилираните условия е приложимо както към текущата конфигурация на уебсайта, така и към всички промени в него, направени под формата на допълнения и изменения или въвеждане на нови менюта, категории, секции и други. Ако не сте съгласни с изложеното или не желаете да предоставите вашето съгласие за обвързване от Общите или специалните условия на уебсайта, не се разрешава да го посещавате, да го използвате или да сте страна в обусловени от него правоотношения.
 
І. Общи положения
 
1). Настоящите общи условия представляват договор за предоставяне от ”ФънМи” ЕООД на собствения си интернет сайт funme.bg, за предлагане от разстояние на подаръчни сертификати, изпълнявани от фирми партньори на дружеството с потенциални купувачи-потребители, и уреждат правата и задълженията на потребителите на интернет сайта funme.bg, собственост на „ФънМи” ЕООД.
 
2). Страни по настоящия договор са „ФънМи” ЕООД – дружество, регистрирано на територията на Република България, със седалище и адрес на управление: гр. София 1172, район „Изгрев”, ж.к Дианабад бл.21,вх Д, ет.3 ап.98  ЕИК 206045787, тел. +359 877 58 36 15 и email: info@funme.bg от една страна и всеки потребител, заредил интернет funme.bg от друга.
 
3). Потребителят заявява, че е запознат с настоящите условия за ползване, и всяко активно действие от негова страна, или запазване на пасивно поведение, след като интернет сайтът www.funme.bg е зареден в браузъра, представлява електронно волеизявление, че е съгласен с настоящите условия за ползване.
 
4). Активно действие представлява кликване/натискане/селектиране на електронна връзка или рекламен банер, отвеждащ потребителя към други интернет страници от сайта funme.bg.
 
5). Запазване на пасивно поведение означава не напускането на сайта, след като той се е заредил в браузъра на потребителя.
 
ІІ. Пояснение на някои термини
 
Потребителите заявяват, че са запознати и са съгласни с дефинициите на следните термини:
 
Интернет сайт/магазин е съвкупност от интернет страници, с обща заглавна интернет страница, която се зарежда във вашия браузър, при изписване на електронния адрес www.funme.bg;
 
Потребител/Клиент на интернет страница или сайт е всяко лице (потенциален купувач на предлаганите оферти), въвело електронния адрес или достигнало до интернет страницата или сайта чрез пренасочване от друг интернет сайт и съгласно, при наличие на интерес, да извършва покупки на стоки и/или услуги по електронен път;
 
Интерфейс – комбинация от графични обекти, асоциирани с програмен код, посредством който потребителят комуникира с интернет сайта по достъпен за него начин.
 
Платформа – съвкупност от идейни, програмни и графични решения, съставляваща цялостен продукт предоставящ достъпна среда на потребителя до възможностите на интернет пространството.
 
Фирма Партньор на ФънМи – дружество, което предоставя и изпълнява услуги, чиито ваучерни сертификати се предлагат в сайта funme.bg
 
Браузър – компютърна програма, предоставяща възможност за пренос, обработка и визуализация на данни посредством различни типове протоколи за пренос на данни.
 
Електронна препратка е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.
 
Злоумишлени действия са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (Непоискани търговски съобщения, SPAM), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на “троянски коне” или предизвикване инсталация на вируси, или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.
 
Информационна система / Система е всяко отделно устройство или съвкупност от взаимосвързани или сходни устройства, което в изпълнение на определена програма осигурява автоматична обработка на данни.
 
Интернет страница по смисъла на настоящите Общи условия означава съставна и обособена част от уебсайт.
 
IP Адрес (“IP address”) е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на потребителя, по начин, който позволява локализирането му в глобалната Интернет мрежа.
 
Парола е код от букви, цифри и знаци, който заедно с потребителското име индивидуализира потребителя, и който заедно с потребителското име служи за достъп до потребителския му профил.
 
Потребителско име е избран от потребителя уникален код от букви, цифри и знаци, посредством които той се индивидуализира в отношенията си с Изпълнителя;
 
Потребителски профил е обособена част от уебсайта на „ФънМи” ЕООД, съдържаща информация за потребителя, изисквана от www.funme.bg, съхранявана при него, използвана и обработвана единствено и само за целите по чл. 4, ал. 1, т.3 от Закона за защита на личните данни, като достъпът до потребителския профил от потребителя се осъществява, чрез въвеждане на потребителско име и парола. Потребителският профил обслужва и комуникацията между потребителя и „ФънМи” ЕООД.
 
Случайно събитие е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави предоставянето на услугите обективно невъзможно.
 
Уебсайт / Сайт (“website”) е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.
 
Авансово плащане e начин на заплащане на поръчаната от Потребителя стока/услуга, чрез превеждане на парични средства по сметка на ФънМи ЕООД преди получаването на поръчаната стока/услуга.
 
Подаръчен сертификат – документ издаден от фирма партньор на ФънМи, който потребителя/клиента получава в електронен вид или на хартиен носител и който удостоверява, че потребителят/клиентът е заплатил рекламираната стока или услуга напълно или частично и съответно може да се възползва от нея. Сертификатът, издаден от „ФънМи” ЕООД не е платежно средство, не може да бъде използвано като такова и не може да се заменя за паричната му равностойност. С него единствено се удостоверява пред фирмата партньор, че е извършено плащане на определен пакет с включена в него стока или услуга, за който документът е издаден. Този документ ще бъде опоменаван по-долу като договор за покупко/продажба.
 
Визуално представяне на услугите/стоките (снимков материал) на сайт www.funme.bg показва единствено вида активност, която се предлага от доставчика на услугата, а не представя  реалното изпълнение на услугата от доставчика. Възможно е разминаване между осъществяването на услугата, местоположението на предлагане, вида екипировка и други, за които funme.bg не носи отговорност.
 
Описание на услугите/стоките в сайт funme.bg включва информация за предоставяната услуга/стока от конкретния доставчик. Възможно е разминаване между описанието на услугата и нейното изпълнение, в зависимост от непредвидени обстоятелства, неблагоприятни метеорологични условия или други, за които funme.bg не носи отговорност.
 
Търговец е собственикът на интернет магазина funme.bg – „ФънМи“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София 1172, район „Изгрев”, ж.к Дианабад бл.21,вх Д
 
Поръчка е заявката за закупуване на стоки/услуги от интернет сайта при условията предвидени в него относно начина на доставка и заплащане от страна на потребителя/клиента.
 
Услуга е всяко действие от страна на „ФънМи“ ЕООД по повод направена поръчка от страна на потребител/клиент относно предлаганото на интернет магазина.
 
ІІІ. Предмет на договора.
 
1). „ФънМи“ ЕООД предоставя за ползване на потребителите платформа за онлайн пазаруване, чрез интернет сайта си www.funme.bg, при условията на договор за продажби от разстояние по смисъла на чл. 45 и сл. от Закона за защита на потребителите, като упражнява пълномощията, дадени му по силата на този договор.
 
2). Договорът за продажби от разстояние, чрез който потребителят закупува стоки/услуги, използвайки платформата, предоставена от „ФънМи “ЕООД, е различен от настоящите общи условия, като при извършване на електронно изявление за сключване на договорът за покупко-продажба, потребителят се съгласява както с настоящите общи условия, така и със съдържанието на договора за покупко-продажба от разстояние (сертификат), предвиждащ авансово плащане, достъпен на видно място в интерфейса за покупко-продажба.
 
3). „ФънМи“ ЕООД не носи отговорност при следните случаи:
 
– За вреди причинени от други сайтове, достъпни чрез препратки/банери, поставени на настоящия сайт;
 
– За случай, в който клиента не е квалифициран за закупената от „ФънМи “ЕООД услуга.
– За евентуални недостатъци и/или друга рекламационна отговорност по отношение на услугите/стоките, закупени от потребителя чрез сайт funme.bg, както и ако условия, обявени в сайта се окажат грешни или подвеждащи;
 
– За качеството на предоставените стоки или услуги, закупени от сайта, предлагани от фирми партньори (изпълнители). Всички възникнали във връзка с това въпроси се решават между потребителя и изпълнителя, предоставил конкретната стока или услуга.
 
– За нарушаване на авторските и сродни права чрез позиционирането на материали, обект на тези права, предоставени от трети лица, промотиращи чрез интернет сайта, собственост на „ФънМи“ ЕООД;
 
– За всички вреди, причинени на потребителите при предоставяне на услугата;
 
– Ако потребителят си забрави акаунта логнат на компютър или по какъвто и да било друг начин разреши и/или допусне да бъде ползван от трети лица, злоупотребили с регистрацията му;
 
– За вредите, настъпили при липса или прекъсване на достъпността до интернет сайта funme.bg, независещи от екипа на същия.
 
4). Потребителското име, с което потребителя се регистрира, не му дава никакви други права, освен правото да ползва конкретното потребителско име в рамките на информационната система на на „ФънМи “ЕООД. Когато потребителят промени потребителското си име „ФънМи“ ЕООД не проверява и не носи отговорност за истинността на новото потребителско име, за това дали то засяга права на трети лица и в частност право на име или други лични права, право на търговско наименование (фирма), право на запазена марка или други права на интелектуална собственост.
 
5). Потребителят се задължава при ползване на предоставения му достъп до електронната платформа: да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави; да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда, да не проповядва фашистка или друга антидемократична идеология, да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост; да уведомява незабавно на „ФънМи“ ЕООД за всеки случай на извършено или открито нарушение; да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг потребител, да не осъществява достъп извън предоставения, да не накърнява или възпрепятства наличността, надеждността или качеството на предоставения достъп, както и да не го използва по начин, предизвикващ отказ от използването му; да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени на уебсайта на „ФънМи“ ЕООД и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид; да не се представя за друго лице, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора; да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.
 
6). Освен в случаите когато е изрично уговорено, потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на на „ФънМи “ЕООД.
 
 
Разясняване на техническите стъпки от потребител-купувач по сключване на договор за покупко-продажба от разстояние посредством интернет сайта www.funme.bg
 
1). Зареждайки заглавната интернет страницата www.funme.bg, потребителят получава възможност да се запознае подробно с публикувана оферта, която в повечето случаи се отнася до покупко-продажба на оферирана стока/услуга. На видно място, потребителят може да се запознае както с данните на фирмата, собственик на интернет сайта и Общите условия за ползване на сайта.
 
2). Правейки активно действие – селектиране на линк, банер, активен бутон или картинка, потребителят заявява, че е запознат с Общите условия за ползване на сайта.
 
3). В случай, че потребителят има воля да сключи договор посредством предоставената му платформа, той би следвало да достигне до страница – част от сайта, съдържаща специално изготвен интерфейс, посредством който потребителят ще извърши електронното волеизявление за сключване на договор за покупко-продажба от разстояние. Покупка на услуга/стока от интернет сайт www.funme.bg може да се прави от регистриран и нерегистриран потребител, който съгласно настоящите Общи условия предоставя данните, необходими за сключване и изпълнение на договора.
 
4). Потребителят-купувач, след запознаване с Общите условия и текста на договора за покупко-продажба, би следвало да е наясно, че договорът за покупко продажба се сключва не със собственика на сайта, а с изрично упоменато трето лице, който се обявява след направата на поръчка. Търговецът също е потребител на сайта www.funme.bg, като използва предоставената електронна платформа за пазаруване от разстояние и промотиране на оферираните от него стоки/услуги.
 
5). Заплащането на цената по договора се извършва посредством изчерпателно изброени в сайта начини, като извършването на плащането от една страна е доброволно изявление на потребителя, че е съгласен да заплати услугата, от друга страна представлява електронно волеизявление от страна на потребителя, че е съгласен с Общите условия за ползване на сайта и условията за покупко-продажба, които сам е прочел, одобрил и избрал до момента.
 
6). След сключване на договора, потребителят получава съобщение на предоставения по време на регистрация email адрес, за успешно възприетото му електронно волеизявление, което е потвърждение, че договорът е сключен. От там насетне, страните по договора се ръководят съгласно Общите условия.
 
7). Всяка промяна в обстоятелствата, свързани с договора, бива съобщавана на потребителя чрез изпращане на електронно съобщение на предоставения по време на регистрация email адрес. Преводи на парични суми от www.funme.bg към потребители на сайта се извършват само по банков път, като всички транзакционни разходи, които са били направени във връзка с превежданата сума, са за сметка на получаващия я потребител.
 
 
Поръчка, плащане и доставка
 
Поръчка:
 
Поръчки на сертификати за подарък от funme.bg се приемат и обработват всеки работен ден, освен когато е упоменато друго. Потребителите се уведомяват и чрез e-mail за получаването и потвърждаването на поръчки от funme.bg.
 
Всяка поръчка включва следните задължителни елементи: номер на поръчка; поръчани продукти, брой, единична цена и обща стойност; вид сертификат и стойност; метод на плащане; обща цена на поръчката; адрес за доставка; данни за изпълнителя на услугата и нейното местоположение.
 
Крайната цена на поръчката се калкулира като сбор от цените на поръчаните услуги. Всички цени в интернет магазин funme.bg са в български лева с включен ДДС. Цените на продуктите не включват цената на подаръчния сертификат в подаръчен плик и нейната доставка.
„ФънМи” ЕООД запазва правото си, да променя цените на продуктите предлагани на платформата funme.bg.
 
Подаръчният сертификат на „ФънМи” ЕООД се предлага в 1 вариант – електронен сертификат.
 
Начини на плащане:
 
Funme.bg предоставя следните възможности за заплащане на сертификатите:
 
– банков превод
 
– с дебитна/кредитна карта
 
– с профил в системата на еPay.bg.
 
„ФънМи” ЕООД поема всички транзакционни такси при закупуване на ваучер.
Без допълнителни такси след първоначалната покупка.
 
 
Плащане по банков път:
 
Заплащане на сертификат по банков път може да бъде направено чрез банков превод или на каса, по банковата сметка на funme.bg :
 
IBAN: BG24UBBS80021092119140
 
BIC: UBBSBGSF
 
Банка: Обединена Българска Банка
 
Основание за плащане: КОДЪТ (НОМЕРЪТ) НА ВАШАТА ПОРЪЧКА
 
След направена поръчка и избор на този метод за плащане, следва до 24 часа потребителят да извърши плащане чрез банков превод или да внесе дължимата сума по фирмената сметка с вносна бележка на каса в банка. След получено плащане, представител на funme.bg изпраща сертификата по вече потвърдения начин и срокове за доставка.
 
Плащане с профил в системата на www.epay.bg
 
Плащане през системата на еPay.bg може да се осъществи само, ако потребителят има регистрация в сайта и дебитна или кредитна карта към профила си. През системата на еPay.bg могат да се правят плащания с карти Visa Classic, Visa Electron, Maestro, Master Card, Euroline, Борика. При избор на този метод на плащане, потребителят се пренасочва към сайта на ePay.bg, от където трябва да се следват инструкциите на сайта. След получено плащане, представител на www.funme.bg изпраща сертификата по вече потвърдения начин и срокове за доставка. „ФънМи” ЕООД не събира, съхранява и по никакъв начин няма достъп до информация за данните от картите на потребителите.
 
– Плащане с кредитна и дебитна карта
 
Заплащането на поръчан сертификат през funme.bg може да бъде извършено чрез кредитна карта или дебитна карта. Поддържани карти: Visa, Visa Electron, Maestro, Master Card и др. След получено плащане, представител на funme.bg изпраща сертификата по вече потвърдения начин и срокове за доставка. „ФънМи” ЕООД  не събира, съхранява и по никакъв начин няма достъп до информация за данните от картите на потребителите.
 
Начини на доставка:
 
Електронният сертификат се изпраща безплатно, на посочен от клиента имейл адрес. 
 
Изпълнение на услуги:
 
1). Клиент направил електронна поръчка за услуга има ангажимента и носи отговорност да изтегли и разпечата условията за ползване на съответната услуга, които са му изпратени от Търговеца на посочения от него e-mail и да ги предостави на ползвателя.
 
2). Сертификатите не са поименни и могат да се ползват от трети лица (името на купувача което е посочено на ваучера може да е различно от притежателя на ваучерът)
 
3). Услугите се изпълняват след направена резервация по описания от Търговеца ред и срещу предоставен пред изпълнителя сертификат на хартиен носител и документ за самоличност.
 
4). Изпълнителят има право да откаже изпълнение на услугата в случай, че не са представени описаните в точка 3). документи или в случай че се усъмни в автентичността им, както и да отмени изпълнението на услугата поради възникнали непредвидени причини.
 
4.1). Изпълнителят запазва правото си, да налага ограничения във височина , тегло и други фактори свързани с крайния клиент с цел правилно изпълнение на услугата и минимален риск.
 
Резервации за изпълнение на услугите:
5). Сроковете за резервация за изпълнение на услугите предлагани от интернет магазина са различни (според спецификата на услугата) и са описани в условията за ползване на конкретната услуга, както и в инструкциите за ползване описани на сертификата.
 
6). Резервациите са зависими от натовареността на базите и задължително се правят по сериен номер на валиден сертификат.
 
7). Резервация за извършване на услуга се счита за потвърдена/направена след предявено от страна на Клиента желание и фиксирани/посочени от Търговеца дата и час (час-когато това е уместно) по електронен път или чрез телефонен разговор между двете страни и/или на e-mail посочен от клиента.
 
8). Потвърдена/направена резервация може да бъде отменена минимум 48 часа или повече преди събитието /според условията за ползване на конкретната услуга/.
 
8.1). При отказ от вече направена резервация след посочения в т.8 срок, ползвателят губи правото да ползва сертификата.
 
8.2). Резервации по сертификати с изтекла валидност не се правят. Такива сертификати са невалидни и услугите към тях не подлежат на използване.
 
8.3). Вече потвърдена резервация може да бъде отменена от страна на Търговеца и/или доставчика заради влошени метеорологични условия или в други случаи на невъзможност за изпълнение на услугата, независещи от Търговеца и/или доставчика. В такива случаи, резервациите ще бъдат презаписвани за други дати удобни за клиента.
 
8.4). При загуба на ваучер код/номер изпратете запитване на info@funme.bg .
 
 
Преотстъпено ползване:
 
9). Ползването на услугата може да бъде преотстъпено на трети лица.
 
Валидност на изпълнението на услуги:
 
10). Сертификатите за всяка услуга имат съобразена със спецификата ѝ валидност. Валидността на всеки сертификат е отпечатана на самия него.
 
11). Всеки сертификат може да се използва в рамките на своята валидност, изписана на лицевата му страна. Услугите към сертификати с изтекла валидност не се изпълняват!
 
12). Валидността на сертификата може да бъде удължена в случай на постъпило запитване на електронната ни поща (info@funme.bg) преди изтичане на настоящата му валидност. В случай на удължаване, новата валидност на сертификата се добавя към старата и e за период от време, равняващ се на половината от посоченото като валидност на съответната услуга в интернет магазина.
 
13). Търговецът има право да откаже удължаването по предходната точка по негова преценка според спецификата на услугата.
 
14). При изчерпване на продукт (услуга) или в случай, че услугата не е предлагана вече, клиентът има право да замени своя ваучер.
 
 
VII. Промяна и отказ от поръчка
 
При промяна на поръчката потребителят не се задължава със закупуването на услуга на същата стойност. Ако е издадена фактура, същата се анулира или се издава кредитно известие. При метод за плащане с карта, сумата се възстановява с кредитна операция по сметката на същата карта.
 
На основание чл. 50 от ЗЗП, потребителят има право да се откаже от поръчката от разстояние без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55, в 14-дневен срок, считано от датата на получаване на сертификата на електронен или хартиен носител от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, или когато потребителят е поръчал много услуги с една поръчка, които се изпълняват отделно, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приеме последния сертификат.
 
Правото на отказ може да бъде упражнено само в случай, че задължително са изпълнени следните условия: луксозната опаковка на сертификата не е повредена; потребителят е предоставил на „ФънМи” ЕООД покупните документи за стоката, а именно: издаденият сертификат, удостоверяващ закупуване на услугата (получен в електронен вариант или на хартиен носител под формата на сертификат в луксозна опаковка).
 
В случай на упражнено право на отказ от поръчка от разстояние потребителят трябва да изпрати или предаде сертификата (получен в електронен вариант или на хартиен носител под формата на сертификат в луксозна опаковка) обратно на „ФънМи” ЕООД не по-късно от 14 календарни дни, считано от датата, на която потребителят е съобщил на „ФънМи” ЕООД за решението си да се откаже от поръчката. До момента на предаването на сертификата от потребителя на „ФънМи” ЕООД, рискът от случайното му повреждане се носи изцяло от потребителя.
 
Koгaтo пoтpeбитeлят e yпpaжнил пpaвoтo cи нa oтĸaз oт поръчката oт paзcтoяниe, „ФънМи” ЕООД  възcтaнoвявa вcичĸи cyми, пoлyчeни oт пoтpeбитeля, с изключение на paзxoдитe зa дocтaвĸa, бeз нeoпpaвдaнo зaбaвянe и нe пo-ĸъcнo oт 14 дни, cчитaнo oт дaтaтa, нa ĸoятo e бил yвeдoмeн зa peшeниeтo нa пoтpeбитeля дa ce oтĸaжe oт поръчката.
 
„ФънМи” ЕООД  възcтaнoвявa пoлyчeнитe cyми по същия начин, по който е постъпило плащането на поръчката.
 
 
 
 
VIII. Допълнителни условия
 
1). „ФънМи” ЕООД  си запазва правото да променя или допълва настоящите Общи условия едностранно, без да уведомява за това потребителя.
 
2). Потребителят-купувач заявява, че е запознат, че закупените от него услуги чрез сайта попадат в кръга на описаните в чл. 50, ал. 3, т. 2 от ЗЗП.
 
3). С потвърждаването на тези Общи условия потребителят-купувач заявява изричното си съгласие да заплати предварително, изцяло или частично, цената по договора за покупко-продажба, който сключва посредством настоящата платформа въз основа на конкретна оферта, поместена в нея.
 
4). Страните декларират, че в случай, че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да повлече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.
 
5). По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.
 
6). Настоящите Общи условия могат да бъдат преразгледани и обновени по всяко време от страна на „ФънМи” ЕООД. Ако продължите да ползвате сайта, Вие изрично се съгласявате с направените промени.
 
7). При възникнали спорове – страните могат да се обърнат към Орган за решаване на спорове в ЕС чрез специализирана платформа на електронен адрес: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=BG
 
 
 
 
IХ. Спорове
 
 Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на Търговеца, съобразно българското законодателство.
 
 
 
 
Х. Приложения
 
Ползването на услуги предлагани на интернет магазина имащи екстремен характер изискват задължителното запознаване, попълване и подписване на декларацията, предоставена от екипа изпълняващ услугата. Декларацията гласи следното:
 
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ:
 
– Осъзнавам, че услугата в този сертификат има екстремен характер и носи рискове от имуществени вреди, тежки физически травми и/или фатален край!
 
– Осъзнавам рисковете от възникване на техническа повреда при изпълнението на услугата, която да доведе до инцидент.
 
– Доброволно поемам тези рискове и освобождавам от отговорност и се отказвам от правото да предявявам пред съд или по друг начин всякакви претенции срещу лицата и институциите, които организират и провеждат тази дейност.
 
– Здравословното ми състояние и самочувствие е добро, нямам оплаквания.
 
– Не се намирам под въздействието на алкохол и/или други упойващи вещества.
 
– Получих инструктаж и указания относно услугата.
 
– Информиран съм, че посредникът “ФънМи“ ЕООД не носи отговорност за непредвидени последствия от изпълнението на услугата.
 
– Давам съгласието си да получа спешна медицинска помощ и при нужда да бъда откаран до лечебно заведение.